Produkt dnia
Minky Ciemny niebieski
Minky Ciemny niebieski
28,00 zł
szt.
Poduszka sowa
Poduszka sowa
30,00 zł
szt.
Poduszka sowa
Poduszka sowa
30,00 zł
szt.
Poduszka sowa
Poduszka sowa
30,00 zł
szt.
Worek na buty
Worek na buty
20,00 zł
szt.
Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego „Zakręcona igła”

 

 

I. Informacje ogólne

Sklep internetowy, działający pod adresem www.zakreconaigla.pl, prowadzony jest przez firmę Zakręcona Igła Barbara Dybkowska - Kościelniak, z siedzibą ul. Zygmunta Modzelewskiego 23 lok. 266, 02-679 Warszawa, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 5211948075. Dane teleadresowe: e-mail sklep@zakreconaigla.pl, tel. 792-186-904.

II.  Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Sklep internetowy Zakręcona igła  prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach, oferowanych przez sklep internetowy Zakręcona igła są zamieszczone na stronie www.zakreconaigla.pl.

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy kupującym a Barbarą Dybkowska - Kościelniak – sprzedającym.

3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.zakreconaigla.pl.

4. Sprzedający potwierdzi przyjęcie zamówienia drogą internetową na podany przez kupującego adres mailowy

5. Jeżeli kupujący w ciągu 5 dni nie uiści zapłaty za zamówiony towar, rezerwacja zostanie anulowana.

6. Sprzedający zobowiązuje się wysłać kupującemu przesyłkę zgodną z zamówieniem najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych (po otrzymaniu przelewu na konto bankowe lub płatności on-line: transferuj.pl). Termin wysyłki jest uzależniony od możliwości produkcyjnych lub ręcznego wykonania zamówionych produktów.

7. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia kupującego, sprzedający zawiadomi o tym fakcie kupującego nie później niż w terminie 5 dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres mailowy wskazany przez kupującego.

8. Sprzedający dostarcza przesyłkę do kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej, Inpost lub firmy kurierskiej.

9. Ceny oferowanych towarów, znajdujące się na stronie internetowej sprzedającego, podane są w złotych polskich zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji dotyczących opłat celnych, nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do kupującego, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez kupującego.

Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez kupującego.

Szczegółowe Informacje na temat kosztów dostawy kupujący znajdzie w zakładce dostawa na www.zakreconaigla.pl.

Na życzenie kupującego przesyłamy fakturę.

10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.


11. Zakupione produkty sprzedający wysyła także za granicę. Aby otrzymać koszty wysyłki należy skontaktować się ze sklepem internetowym Zakręcona igła: e-mail 
sklep@zakreconaigla.pl

III. Formy płatności

Na dzień dzisiejszy można zapłacić za towar na trzy sposoby:
- Dokonać wpłaty w złotych na konto bankowe: 
23 1050 1025 1000 0092 0469 2843
- Kupujący spoza terytorium Polski wpłacają w swojej walucie na konto: PL 
23 1050 1025 1000 0092 0469 2843
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

IV. Reklamacje

1. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną, gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu danego produktu przez sprzedającego.

2. Kupujący może składać sprzedającemu reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adresem sklep@zakreconaigla.pl, lub w formie pisemnej na adres siedziby sprzedającego.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail kupującego,
- datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

2. Sprzedający w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do prawidłowo złożonej reklamacji kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez sprzedającego, kupujący powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do sprzedającego i opisem reklamacji.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść kupującego – sprzedający niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez kupującego oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

V. Prawo odstąpienia od umowy

1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Kupujący może odstąpić od umowy, składając sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

• o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

3. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu sprzedającemu produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Jednocześnie kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

4. Kupujący, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt sprzedającemu, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Kupujący zwraca przedmiot zamówienia wysyłając na adres siedziby sprzedającego.

5. Sprzedający zwraca kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia kupującego o odstąpieniu od umowy. Zwrot środków wpłaconych przez kupującego nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty

VI. Postanowienia ogólne

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowania przepisy prawa polskiego. 

2.Wszystkie sprawy sporne strony będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

3. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.


Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:
 www.uokik.gov.pl,w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

4. Zakładając konto w sklepie Zakręcona igła oraz składając zamówienie, użytkownik równocześnie zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych w formularzu danych przez Zakręcona Igła Barbara Dybkowska ­ Kościelniak w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133 z 1997 r.).

W przypadku podawanych danych osobowych - Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych osobowych, w tym adresu elektronicznego, w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji kupujących z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Zakręcona Igła Barbara Dybkowska ­ Kościelniak  zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

Sklep Zakręcona igła wykorzystuje pliki cookies.


Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.zakreconaigła.pl.

Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl